Blagajnik jednostavan za kori tenje

Stjecanje svih pitanja za financijski iznos je na poljskom - takoðer ne samo na poljskom - pravnom & nbsp; du¾nosti. Svaka, èak i najmanja transakcija, mora se platiti za fiskalni iznos, jer zahtijeva plaæeni PDV.

Kada kupujemo blagajnu za pojedinaèno skladi¹te, ova kupnja ovisi o posebnoj usluzi, koja stvara obvezu kretanja na¹eg novca. Financijski uredi u Krakowu su ¹tand gdje mo¾ete kupiti sve fiskalne ureðaje, najprikladnije za odreðeno podruèje. & nbsp; To su zaposlenici te & nbsp; trgovine & nbsp; i usluge & nbsp; imaju pravo na posljednjeg da promijeni iznos PDV-a koji je programiran na iznos kada su relevantni propisi na snazi, prema kojima æe se iznos poreza promijeniti. Samo ovla¹teni servis i dalje mo¾e vr¹iti promjene na blagajni.

Blagajna je samo obièna oprema koja se mo¾e o¹tetiti, te stoga svatko tko obavlja komercijalne ili uslu¾ne djelatnosti i koristi gotovinu mora znati pravila postupanja s o¹teæenom blagajnom. O¹teæena blagajna mora, naravno, biti popravljena ¹to je prije moguæe, bez razloga za faktor ¹tete, te kako to o¹teæenje utjeèe na daljnji rad trgovine. Mo¾e postojati, na primjer, o¹teæeni pisaè, tako da se na raèunu ispisuje samo dio teksta. Meðutim, nepotpuna potvrda koja je sada razlog da porezna uprava izda nalog za tvrtku koja ga je izdala!

Stoga, èim vidimo ¹tetu na blagajni, ne bismo je trebali sami popravljati. O¹teæeni novac treba privremeno iskljuèiti iz trgovine i zaraditi iz nove aktivne blagajne, au nedostatku - zatvoriti trgovinu dok se ureðaj ne popravi. S obzirom na èinjenicu da neuspjeh blagajne mo¾e ometati rad cijele trgovine, usluge blagajne funkcioniraju vrlo jednostavno i poku¹avaju redovito uklanjati nedostatke, tj. U najkraæem moguæem roku. Nakon otkrivanja bilo kakvih nedostataka u tretmanu blagajne, ne smijemo ga koristiti za popravak - nazovite servis i kontaktirajte servisnog tehnièara, ili odnesite novac u servisni stan, naravno nakon njegovog onemoguæavanja i osiguranja sigurnosti. Takve postupke treba provesti ¹to je moguæe lak¹e, kako bi se odluka mogla brzo popraviti i da mogu ponovno koristiti rad blagajne.