Datum blagajne

In vitro (in vitro oplodnja uglavnom je spasilaèka zajednica za parove koji tra¾e dijete. To je dug i stresan proces, ali mnogi sretni parovi, zahvaljujuæi ovoj tehnici, mogu u¾ivati u ¾eljenom potomstvu, iako se nove metode pokazale nepouzdanim. Postupak se sastoji u spajanju sperme s jajetom u laboratorijskim uvjetima, izvan tijela ¾ene.

https://veins-cream.eu/hr/

Indikacije u sredini mogu biti toène i na strani partnera (smanjeni parametri sperme, kada su i partneri (opstrukcija jajovoda, nemoguænost ovulacije. Èesta indikacija za in vitro oplodnju je idiopatska neplodnost, èiji uzroci ostaju nepoznati. Prije izvoðenja in vitro, korisno je za pacijenta da provede niz laboratorijskih testova i za partnera za istra¾ivanje sperme. Nadalje, buduæi roditelji moraju dati pismenu dozvolu za dovr¹enje postupka. Sljedeæi korak je hormonalna (farmakolo¹ka stimulacija ¾ene kao poveæanje broja zrelih oocita. Lijekovi takoðer planiraju pojedinaèno doziranje od strane specijalista, zajedno s krajem prethodnih studija pacijenta. Drugo razdoblje je prikupljanje ¾enskih oocita u vrijeme koje odreðuje struènjak. Lijeèenje zavr¹ava opæom anestezijom i traje nekoliko minuta. Sastoji se od probijanja vidljivih vezikula u oba jajnika, na kraju dobivanja folikularne tekuæine koja sadr¾i oocite. Istodobno se partner pacijenta predstavlja spermom (potrebno je nekoliko dana prije zahvata saèuvati seksualnu apstinenciju. Sljedeæa razina je vezanje sakupljenih jaja na spermu u laboratorijskim uvjetima. Zametci formirani u suvremenom obliku smje¹teni su u inkubator, gdje postoje izvrsni razlozi za njihov rast. Nakon nekoliko dana, pacijent se uvodi u maternicu pacijenta pomoæu tankog katetera. Ova razina metode nije ozbiljna i stoga ne zahtijeva anesteziju. Nakon prijenosa embrija, pacijent bi trebao smanjiti tjelesnu aktivnost (potrebna je kratka apstinencija i pobolj¹ati svoj stalni ¾ivotni stil. Nakon desetak dana mora se javiti u kliniku potvrðujuæi biokemijsku trudnoæu. U petom tjednu nakon zahvata potrebno je provesti ultrazvuk koji potvrðuje trudnoæu. U sluèaju neuspjeha, moguæe je ponoviti postupak pomoæu gotovih, rezervnih zametaka. Prema najnovijim istra¾ivanjima, in vitro uèinkovitost je oko 40%. Meðutim, ova metoda je korist za parove koji se neuspje¹no prijavljuju za dijete.