Elektronski mikroskop

Trenutno je metalurgija podruèje koje ne samo da broji procese oblikovanja i osnivanja plastike, veæ u isto vrijeme ima grupno prouèavanje makro sila. U posljednjem smjeru obièno se prenose eksperimenti na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je polje koje se pojavilo prije nekoliko stotina godina. Meðutim, samo u usporedbi s drugim mladim metodama u metalurgiji su kori¹teni mikroskopi. U dana¹nje vrijeme, one su potrebne tijekom knjige s in¾enjerskim proizvodima. Na tom podruèju najtipièniji su metalografski mikroskopi, koji se dobivaju, izmeðu ostalog, za tra¾enje metalnih defekata ili njihovih otkriæa. Stoga postoji tehnika snimanja koja je izgraðena na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji omoguæuju analizu strukture na atomskom stupnju i svjetlosnim mikroskopima, pokazujuæi manje poveæanje. Promatranja provedena uz kori¹tenje ovih alata vrlo su va¾na, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo pronaæi razlièite naèine mikropukotina u robi, odnosno njihovo iniciranje. Moguæe je vi¹e nego izraèunati fazni udio, kao i toèno odreðivanje pojedinih faza. Zahvaljujuæi tome mo¾emo odrediti i broj i naèin ukljuèivanja, kao i mnoge druge va¾ne komponente iz metalur¹kog pogleda. Primjerice, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala omoguæit æe specifièno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne neuspjehe.

https://neoproduct.eu/hr/motion-free-jedinstven-balzam-za-zajednicke-probleme/

Upotreba metalografskih mikroskopa posebno je va¾na, jer zahvaljujuæi tome lako mo¾emo pronaæi defekte u materijalu. No, da je usluga ove vrste namje¹taja delikatna. Stoga testove na njemu smiju izvoditi samo kvalificirane osobe.