Enorton za mentalne poremeaeaje

Mentalni poremeæaj mo¾e utjecati na ¾ene svih dobi. Lijeènici su alarmantni da gotovo 20 posto djece ¹kolske dobi pati od toga. Kako otkriti mo¾e li se va¹e dijete nositi s mentalnim poremeæajima?

Prije svega, morate znati da svi poremeæaji u dojenèadi mogu biti uhvaæeni u ostatku stoljeæa. Neki se èe¹æe javljaju u ranom djetinjstvu, drugi je tipièan za pred¹kolsku dob, dok se potpuno novi poremeæaji javljaju samo u ¹kolskoj dobi. Razvojne abnormalnosti su vrlo dinamiène i njihovi se simptomi prilagoðavaju s godinama.

Anksiozni poremeæaji vrlo su opasni, a prisutni su u tri sfere. Va¾na od njih je skupina subjektivnih iskustava koja tretiraju ono ¹to dijete ostaje u umu doma. Druga skupina je somatska sfera, koja je povezana s posljednjim, ¹to dijete ostaje u svom tijelu. Druge vrste bolova (npr. Trbuh ili glava, pa èak i povraæanje i nesvjestica odreðeni su za somatske simptome. Dijete takoðer mo¾e znaèiti oklijevanje da se èuva i zalije u noæi. Posljednja sfera odnosi se na pona¹anje djeteta i sla¾e se s uznemirujuæim pona¹anjem. Dijete mo¾e prestati kontaktirati svoje vr¹njake i postati vi¹e povuèeno.

Kada trebate otiæi kod psihijatra s va¹im djetetom? Uvjet za borbu specijalista je pona¹anje djeteta koje napusti iznos. Na¹ mladi psihijatar u Krakowu bavi se djecom za koju je promjena u odr¾avanju odgovorna za bolest. Zahvaljujuæi prouèavanju stvari s djecom i visokoj dozi empatije, konzultacije s na¹im vr¹njacima neæe biti stresno za va¹e dijete. Zahvaljujuæi primjeni najmodernijih metoda u umjetnosti s djecom, na¹ djeèji psihijatar ne samo da æe dijagnosticirati problem, nego æe se i potruditi da ga rije¹i, dajuæi djetetu zabavu od djetinjstva.