Fiskalni pisae i fiskalna blagajna

®elite li voditi tvrtku? ®elite li otvoriti i ¾elite druge ureðaje? Ne zaboravite da ne ¾elite imati problema u Poreznom uredu, a zatim upotrijebite posljednje mi¹ljenje o tome koje ureðaje kupujete. Morate znati da kada kupujete fiskalne pisaèe, oni moraju udovoljavati zahtjevima, bez njih mo¾ete sadr¾avati velike probleme.

Mnogi drugi poduzetnici razmi¹ljaju o tome gdje bolje kupiti fiskalni pisaè. Je li stvarno vrijedi u¹tedjeti ne¹to novca i dobiti online i u stacionarni. Sjajno je znati da ako ¾elimo u¹tedjeti novac, mo¾emo se izlo¾iti dubljim teèajevima i problemima ako na¹ pisaè ne ispunjava odreðene zahtjeve. Zapamtite da kada tra¾ite fiskalni pisaè, mo¾ete pronaæi mnogo tvrtki, ali potvrdite da æe ponuðeni pisaèi ispuniti va¹e zahtjeve. Ne zaboravite kupiti kraków fiskalne pisaèe od ovla¹tenih distributera. Tako je moguæe da prodajno mjesto istovremeno nudi usluge odr¾avanja u sluèaju kvara ureðaja.

Da bi se zakonski pisalo na fiskalnom pisaèu, moraju biti ispunjeni drugi uvjeti:

®elim biti ureðen u:- fiskalni modul i fiskalna memorija ugraðeni u sumu, stoga ne mo¾e predstavljati mi¹ljenje u sredi¹njoj strukturi sustava,- pisaè raèuna,- dva zaslona osiguravaju stalno oèitavanje.

Mora postojati fiskalna memorija za odreðenu stavljenu u posudu. Potrebno ga je ugraditi u izgraðeni centar s trajnom tvari. Fond mora u sjeæanju zabilje¾iti najmanje 1830 financijskih izvje¹æa dnevno, 200 hitnih nula memorije, 30 moguænosti za promjenu iznosa poreza. Signalizacija zavr¹etka tijekom snimanja je nu¾an element. Mora imati sigurnost koja æe sprijeèiti brisanje zapisa sadr¾anih u memorijskim zapisima. Svaka bi fiskalna blagajna trebala biti osigurana olovnim olovom, tako da sam star, ako je prekr¹en. Mre¾na baterija, mre¾na baterija, baterija ili akumulator moraju prihvatiti najmanje 200 raèuna za dobivanje ispisa dva dana bez potrebe za napajanjem. Njegov dizajn treba uskladiti tako da ne mogu govoriti o pogre¹nom brojanju prometa i iznosa porezne obveze.