Ginekologija papira 3

Ginekologija ide do kraja. Sve je vi¹e modernih sredstava za pitanje ljudskog tijela. Sve manje invazivna i jo¹ toènija. Veliki problem kod seksualno seksualnih ¾ena je rak grliæa maternice, koji je u ranim fazama otkriæa potpuno izljeèiv.

Iako primijetite uznemirujuæe simptome koji mogu biti proizvod takve bolesti, odmah se registrirajte kod specijaliste na kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti sa simptomima mo¾e biti rje¹enje maternice.

Takva studija je napravljena pomoæu kolposkopa. Onda ne postoji ni¹ta èudno poput mikroskopa s spekulumom. Spektulum je umetnut u vaginu sa zdravim sredstvom kako bi provjerio ¹to je reakcija u vagini. Ovaj mikroskop ide do posljednjeg da bi postigao trodimenzionalni efekt, a istovremeno uzrokuje poveæanje o¹teæenja do deset puta, tako da æe ginekolog moæi dobro pregledati vaginalni i cervikalni zid kako bi pa¾ljivo procijenio postoje li promjene. Trebao bi se pripremiti za potragu. Ginekolog æe vas vjerojatno pouèiti kako se za¹tititi od testa. Prije svega, rijeè je o odustajanju od seksualnog kontakta i od ginekolo¹kih pregleda tjedan dana prije planiranog pregleda.

®ena posveæena kolposkopskom pregledu obièno stoji na pojedinaènoj ginekolo¹koj stolici. Ovaj test je obièno nekoliko do nekoliko minuta. Ako su krajevi uznemirujuæe, ginekolog mo¾e odluèiti uzeti dio maternice, pa æete se morati suzdr¾ati od odreðenog stupnja seksualne aktivnosti, jer æete osjetiti neugodnu nelagodu. U uspjehu ovog ureðaja i ergonomski parametri su va¾ni, jer postoji trenutni radni alat.