Kalkulator blagajne

Potvrda iz novitus lupo blagajne je materijal koji je posebno aktualan za upravitelja i korisnika. Temeljni imaju obvezu izdavanja takvih dokaza o prodaji, a potonji ih treba uzeti neko vrijeme.

Na¾alost, neki od nas ne obraæaju mnogo pozornosti na raèune, koji u ozbiljnim sluèajevima mogu imati ozbiljne posljedice. Koliko dugo trebamo uzimati takve ispise iz blagajne i u kojim bi prostorima mogli biti korisni za nas?

U sluèaju poduzetnika, stvar je relativno jednostavna. Trebaju ostaviti kopije potvrda na 5 godina - u sluèaju revizije naslova riznice. Za¹to takav dokument za klijenta?Ovaj mali komad papira u sluèajevima napajanja mo¾e imati velike koristi. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. On tretira ljude u obliku u kojem trebamo ogla¹avati kupljeni proizvod ili nam ga dati i uzeti na¹ novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. U koje vrijeme trebamo misliti kada nam raèun mo¾e pomoæi pri izradi ¾albe? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme vezane uz njih do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon daje 24 mjeseca za otkrivanje prednosti i prijavu pritu¾be. U trenutku kada ne mo¾emo primiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæa prednost proizvoda koji se ogla¹ava, to je specifièniji gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Prisjetimo se raèuna koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Dr¾imo dokumente na optimalan naèin. Mo¾emo pripremiti omotnice u kojima mo¾emo izraditi raèune u kronolo¹kom vremenu, ostaviti posebnu kutiju u posljednjem smjeru. Va¾no je da dokument kojim se potvrðuju transakcije koje smo pripremili nosi tako dugo dok on postane temelj za podno¹enje pritu¾be.