Kolposkopija rezultat cin 1

https://neoproduct.eu/hr/revitalum-mind-plus-ucinkovito-rjesenje-za-probleme-koncentracije-i-pamcenja/

Kolposkop je tvrtka koja se koristi tijekom kolposkopskog pregleda, a raèuna se na analizu podruèja cerviksa, donje strane kanala te vagine i vulve. Na¾alost, kolposkopija je u pro¹lom stoljeæu bila podcijenjena i nazvana je delikatnom i kompliciranom, kao i objektivno ispitivanje. Danas se, meðutim, mo¾e definirati radikalna promjena u polo¾aju kolposkopskog pregleda, èiji se govor poveæao zahvaljujuæi moguænosti neviðenog poveæanja u procjeni patologije cerviksa.Kolposkopija je omoguæila trenutno prepoznavanje ginekolo¹kih anomalija i dono¹enje odgovarajuæih odluka o terapiji. Kolposkopija omoguæuje identificiranje pretklinièkih oblika raka grliæa maternice, dok posljednji test znaèi potpuno izljeèenje raka. Kada je brzo reèeno, profesionalni kolposkop omoguæuje ne samo pasivno promatranje, nego i dijagnozu cerviksa za pretpostavljene neoplastiène promjene. Kolposkopski pregled omoguæuje toèno prepoznavanje ozbiljnosti erozije i procjenu ili rje¹avanje ¾eljeznièke pruge koja je zapravo opasna za zdravlje ¾ene.Lijeènik specijalista koji koristi kolposkop takoðer mo¾e pripremiti vulvoskop, tj. Vizualni pregled vanjskih spolnih organa. Inovativna metoda koja se koristi u kolposkopima praktièki je eliminirala problem nelagode u bolesnika koji su podvrgnuti kolposkopiji. Sofisticirana elektronika koja se koristi u posljednjim optièkim ureðajima i pantografima omoguæuje precizno vi¹estruko kretanje i izvodi testove pravim i jakim kolposkopom, ¹to eliminira sve prethodne neugodnosti. Osim toga, veæina suvremenih kolposkopa mo¾e biti dodatno opremljena digitalnim fotoaparatima koji omoguæuju dokumentiranje tijeka pitanja ili kori¹tenje digitalnog arhiviranja na elektronièkim medijima.