Konferencijski prijevod uam

Tumaèenje tumaèi plan kako bi se olak¹ala komunikacija izmeðu dvoje ljudi koji ne komuniciraju na posljednjem jeziku. Kada se u svim podruèjima, tumaèenje daje drugim kategorijama. Jedan od njih je konferencijsko prevoðenje. A ¹to su praktièno u pitanju i kada ih vrijedi koristiti?

http://hr.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najucinkovitije-sredstvo-za-izgubiti-tezinu/

©to su konferencijsko tumaèenje?Takvo konferencijsko prevoðenje obièno se odvija na mjestu odr¾avanja konferencije. Mogu se provoditi tijekom razlièitih rasprava ili va¾nih poslovnih sastanaka. Mo¾e biti meðu njima da daju tumaèenja uzastopno ili istodobno. Ako na intervjuu postoji veæa zastupljenost ¾ena iz drugih zemalja, uobièajeno se provodi simultano prevoðenje. Ove uzastopne su sve manje kori¹tene jer ne donose stvarno lijepe efekte.

Institucionalno i unutarnje tr¾i¹tePrijenose konferencija dijelimo na dva naèina. O institucionalnom tr¾i¹tu, kada je va¹e. Meðunarodne institucije, kao ¹to je EDC, èesto imaju vi¹ejeziène sastanke. Zatim se prevodi s nekoliko stranih jezika na unaprijed odreðeni jezik prevoditelja. Takav konferencijski tumaè stoga mora pokazati mnogo informacija i izvrsnih vje¹tina. Nije dovoljno samo govoriti engleski ovdje. Dobar prevoditelj konferencije treba teèno govoriti na razlièitim jezicima. Zahvaljujuæi sada¹njosti, moæi æe automatski prevesti cijele konferencije, bez obzira tko ih dobiva. Meðutim, ako je rijeè o privatnom tr¾i¹tu, cijela stvar izgleda pomalo drugaèije. Privatne ustanove obièno preferiraju dvojeziène sastanke. Na takvim konferencijama sudjeluju likovi iz dvije razlièite zemlje. Na sastanku postoje prevoditelji koji savr¹eno govore samo dva, specifièna jezika.

®elite li postati prevoditelj?Dakle, ako razmi¹ljamo o tome da sami postanemo prevoditelji, trebali bismo pro¹iriti na¹e znanje o tom problemu. Trenutno èak i tumaèenje ima izravne potkategorije. Ako ¾elimo uæi u konferencijsko tumaèenje, moramo imati toliko znanja. Trebamo teèno govoriti barem neke strane jezike. Zahvaljujuæi tome, meðunarodne institucije æe rado iskoristiti njihove usluge. A ako djelujemo za njih, sigurno æemo brzo promijeniti na¹e znanje i dati nam priliku da jo¹ bolje radimo.