Krada slueajnog dogadaja

U Poljskoj se du¹evna bolest i dalje smatra tabu temom. Mi se ne samo sramimo, niti mo¾emo govoriti o njima. U sluèaju sluèajeva, osobe koje se suoèavaju s mentalnom bole¹æu iskljuèene su iz skupine u kojoj su bile do posljednjeg puta.

Èesto se pojavljuju napu¹teni èak i od èlanova obitelji. Na¾alost, u Poljskoj se jo¹ uvijek dijagnosticiraju mnoge bolesti i mentalni poremeæaji. Da svaki èetvrti pol prelazi u ni¾e ili vi¹e mentalne poremeæaje.

Puno se ljudi boji podnijeti prvi sastanak psihijatru. U meðuvremenu, prvi simptom za posjetu lijeèniku je tjeskoba zbog mentalnog zdravlja ili sumnje da se dogaða ne¹to uznemirujuæe. Psihijatar je lijeènik specijalist koji ne samo da dijagnosticira problem, boli pacijenta, nego i odabere najkorisniju terapiju, bit æe zainteresiran za kontrolu lijeèenja i savjetovat æe dame iz najskupljeg okru¾enja pacijenta. Ako je potrebno, pacijenta æe uputiti u specijalizirani centar, gdje æe biti okru¾en najboljom skrbi.

Na¾alost, èak i nekoliko mjeseci èekaju sastanak kod psihijatra u javnom centru. Ako sumnjate na simptome bolesti ili mentalnog poremeæaja, morate odmah djelovati. ©to prije profesionalni pacijent vrijedi mnogo. Savr¹eno rje¹enje ima kvalificiranog psihijatra iz Krakova koji prihvaæa privatno, koji æe rije¹iti sve mentalne probleme bez nepotrebnih i osjetljivih zbog tijeka bolesti èekanja.