Krom android web prijevod

Prijevod teksta usamljen je sam po sebi prilièno velik. Ako ovisimo o prevoðenju teksta, moramo ne samo uzeti u obzir "nauèene" rijeèi i jela, veæ i poznavati mnoge idiome koje su tako specifiène za sve jezike. Èinjenica je da osoba koja pi¹e èlanak u engleskom stilu ne èini je u èisto "akademskom" obliku veæ koristi svoje individualne sustave i dodaje idiome.

U kontaktu s èinjenicom da je osoba globalne internetske mre¾e jo¹ uvijek vi¹a, èesto se javlja potreba za prijevodom web stranica. Na primjer, ako stvorimo web-lokaciju s kojom ¾elimo doprijeti do vi¹e primatelja, trebamo je izraditi u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web stranice, na primjer na engleskom jeziku i va¹em jeziku, morate imati ne samo sposobnost prevoðenja, nego i energiju za izra¾avanje svoje ma¹te i opisa koji se u izvorniku ne mogu prevesti. Kada gleda na posao? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao èlanka biti saèuvan (nagaðat æemo o tome ¹to se nalazi na danoj stranici, veæ logièki slijed reèenica i sintaksa neæe biti dovoljan. Moguæe je da je to zato ¹to Google prevoditelj prevodi odabrani tekst u istinu "rijeè za rijeè". U praksi, dakle, nemamo ¹to raditi na temelju tog razumijevanja profesionalne, vi¹ejeziène web stranice. A u radu web prevoditelja u bliskoj buduænosti & nbsp; èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak i najprikladniji softver nema sile apstraktnog mi¹ljenja. Jedina stvar koja to mo¾e, prema logici èovjeka, prenijeti na odabrani programski jezik. Dakle, èak i najbolje aplikacije za prevoðenje èlanaka daleko su iza profesionalnih prevoditelja weba i sigurno æe uvijek biti ovdje. Ako se ikada pojavi napredan alat, ukra¹en ponudom sna¾nog i apstraktnog "razmi¹ljanja", to æe biti cilj na¹e civilizacije. Ukratko, nastavni plan za dobre prevoditelje trebao bi biti popraæen odgovarajuæim didaktièkim sadr¾ajima, koji ne samo da æe poduèavati prijevode "rijeè za rijeè", veæ æe podr¾avati i polje apstraktnog razumijevanja odreðenog jezika.& Nbsp;