Kupnja automobila 50 od 50

Kada uzmemo mi¹ljenje o kupnji automobila, prvo trebamo razmotriti hoæe li tra¾iti savr¹en primjer za sebe u autosalonu, ili uzeti iz zbirke komisije. Oba rje¹enja imaju izravne odluke i vrijednosti, a koja æe od njih biti prijateljska za nas, ovisi o vlastitim preferencijama i financijskim podacima. Najveæa korist rabljenih automobila i nedostatak novih je njihova vrijednost. Zahvaljujuæi èinjenici da su jeftiniji od automobila izravno iz salona, za ovaj iznos mo¾emo dobiti model èak i od vi¹e klase. Vrijednost automobila koji dolazi iz salona odmah poèinje padati. Nakon godinu dana smanjuje se za gotovo 30 posto, a nakon tri godine moæi æemo potro¹iti samo 40 do 50 posto kupovne cijene. Pad broja iznimno je velik u uspjehu vrlo va¾nih automobila, koji se koriste kao luksuzna roba. Zato je samo kupnja trogodi¹njeg automobila najbolji. Od norme, oni se takoðer ne iskori¹tavaju i njihovo plaæanje u kontaktu s va¾nom vrijedno¹æu i oblikom automobila najatraktivnije je. Kupnja starog automobila (iako su ponekad vrlo popularna mo¾e dokazati fatalnu odluku. Prije svega, potro¹nja na promjene u konaènici mo¾e biti ugodnija od samog automobila. Drugo, mo¾da smo ¾rtva varalice, koja skriva razne nedostatke i velike èinjenice, kao ¹to je teèaj.

Prednost novih vozila je u tome ¹to imamo slobodu u ureðenju interijera i boja. Èak i najsitniji detalji mogu se prilagoditi poljskim zahtjevima i interesima. Kupnja automobila iz druge ruke, umjesto toga, ne dopu¹ta vam da odaberete dovoljno velik da prevarite manje va¾na pitanja. ©irok raspon salona je, meðutim, u stanu kako bi zadovoljio oèekivanja i najzahtjevnijih vozaèa. Automobil kupljen u salonu ima jamstvo, ¹to je uistinu prednost, ali se sastoji od drugih tro¹kova. Mi smo du¾ni financirati popravke od zdrave eksploatacije, a da ne bismo izgubili ovo jamstvo, moramo ih stvoriti u ovla¹tenim salonima, gdje su mnogo skuplji. Kupnja automobila je operacija tijekom koje trebamo stvoriti ne samo vrijednost, nego i potencijalne tro¹kove koji se mije¹aju s njegovom uporabom. Kada kupujemo automobil u salonu, sigurni smo da ga neæemo koristiti za njegov oblik, ali æe puno izgubiti novac, tako da æe svaka prodaja biti nepovoljna za nas. Ako donosimo brzopletu odluku o prometu rabljenog automobila, on se mo¾e manifestirati kao izvor bez dna i novac koji se tro¹i na njega bit æe prikazan prilièno izgubljeno nego ¹to je ulo¾eno. To treba zapamtiti kako bismo mogli provjeriti njegovu razinu i izaæi s jednim nepovjerenjem prema osobi u koju vjerujemo. Vrijedi iæi na provjerenu komisiju koja ima neko mi¹ljenje. To je jamstvo za nas da neæemo biti ¾rtve varalice. Trebate pa¾ljivo procijeniti svoje financijske podatke. Novi, iako iskori¹ten automobil, napravljen je kao najrazumljivija opcija, unatoè toj individualnoj stvari, koju smatramo najzanimljivijom medicinom za nas.