Magistarski rad

Meðu civilizacijskim bolestima 21. stoljeæa svakako treba spomenuti depresiju. Iako neki termin ranije nije èuo za to, sigurno je ova bolest. Nedavna je psihosomatska bolest koja se obièno nevino ispituje - lagana tromost u stalnom radu, degradirano raspolo¾enje, smanjena motivacija za èitanje. S razvojem pozornice, ta negativna raspolo¾enja prevladavaju u svakodnevnom ¾ivotu slabih i daju mu puni blok normalnih ¾ivotnih funkcija - pacijent nema snage ustati i jesti, èiniti bilo ¹to korisno, imati samoubilaèke misli, jer ne vidi smisao ¾ivota.

Iako privremeno pogor¹anje raspolo¾enja, ili jesenska èandra obièno nestaje spontano ili pod utjecajem odreðenih optimistiènih èimbenika, depresija se ne mo¾e izlijeèiti bez pomoæi struènjaka. Mo¾ete ga se privremeno rije¹iti, kao rezultat suradnje prijatelja, ili do¾ivljavanjem nekih pozitivnih stvari, ali psiha patnje osobe je zapravo daleko slabija, da neæe biti u stanju nositi se ni s najmanjim pogor¹anjem svoje situacije - i to æe se vratiti. Pacijenti vrlo èesto djeluju u dru¹tvu, èak se svodi na èinjenicu da se oni smatraju vrlo lijepim ljudima, a dobro rade - to je maska koja savr¹eno nestaje kada je pacijent opet sam. Kada je u pitanju depresija, Krakow ima mnogo velikih struènjaka u posljednjem podruèju. Mora se priznati da svi imaju grafiku ispunjenu sastancima s pacijentima koji ¾ele intenzivnu, redovitu terapiju. To je isti tip psihoterapije, koji se podupire samo lijekovima, jer kao psihosomatsku bolest depresiju treba tretirati prije svega s psihièke strane.

https://neoproduct.eu/hr/detoxic-izuzetno-ucinkovita-moc-ciscenja-od-parazita/

Psihoterapeut poma¾e pacijentu da se ponovno naðe u svijetu koji ga okru¾uje. To jaèa njegovo samopo¹tovanje, ¹to æe ubuduæe pomoæi pacijentu da prevlada niske i bogatije prepreke za odr¾avanje. To je va¾no, jer depresivnoj osobi nije dopu¹teno da stalno uklanja trupce pod nogama, mora¹ mu pokazati kako se nositi s temama, jer æe takoðer igrati u njegovim akcijama normalno i treba znati kako se s njima boriti.