Mala blagajna plus

Money Amulet

Je li moguæe prodati blagajnu? Moguæe je, ali buduæi da æe biti neregistrirana i najèe¹æe putem uslu¾nog poduzeæa odreðenog proizvoðaèa, jer samo oni su zainteresirani za kupovinu rabljenih blagajni, jeftine i kori¹tene fiskalne blagajne mogu se naæi u ovla¹tenim temama odreðenog proizvoðaèa. Jo¹ vam mo¾emo dati blagajnu za otpisivanje. A ako su mehanizmi iz blagajne u velikom raspolo¾enju, onda je sna¾no prodati ga novoj tvrtki.

Propisi o vidljivim sredstvima zapravo ne sadr¾e nedvosmislenu regulativu koja bi se primjenjivala na pona¹anje poreznog obveznika s blagajnama u sluèaju prestanka poslovanja. Ni jedan od va¾eæih propisa ne zabranjuje poreznim obveznicima da prodaju kori¹tenu fiskalnu blagajnu, koja je njegova imovina. Ova pozicija takoðer ovisi o pojedinaènoj umjetnosti koja je zabilje¾ena 23. kolovoza 2012. s dimenzijom ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, u kojoj je direktor Financijske komore u Bydgoszczu izjavio da nakon povlaèenja blagajne iz dobiti i svih formalnosti zakonske odredbe, tro¹i novac u ulozi poreznog obveznika. To nema prepreka èinjenici da bi se u opisanoj situaciji fiskalna blagajna mogla stvarno uni¹titi ili prodati drugom entitetu. Iako se izra¾ava u spoznaji da nitko osim proizvoðaèa nije zauzet kupnjom rabljene blagajne. Postoji ideja da je percipirana sigurnost oprema s drugaèijom svrhom, a njezina izgradnja, funkcioniranje, a osim toga moguænost kori¹tenja poreznog obveznika detaljno se bilje¾i u propisima koji djeluju u blagajnama. Na masu ovih propisa, prodaju registarskih blagajni mogu odobriti samo poljski proizvoðaèi i subjekti koji obavljaju nabavku unutar Zajednice ili uvoze registarske blagajne, koji imaju potvrdu predsjednika Sredi¹njeg ureda mjera da ¹alteri koje predla¾u ispunjavaju funkcije registrirane u èl. 111 par. 6a i kriterije i uvjete koje ¾ele platiti. A ako porezni obveznik ¾eli prodati blagajnu drugoj tvrtki, tada bi se odluèilo raspraviti o odluci s ovla¹tenom blagajnom, koja æe procijeniti da li blagajnik ispunjava zahtjeve iz Zakona o PDV-u i eventualno postaviti novi fiskalni modul.