Modna revija za dan planeta zemlje

Moderna izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe odr¾ana je u modernoj suboti. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri stvorili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz vladao je na najmanjoj toèki i punina je postala neometana. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Samo su prve i suptilne tkanine s intenzivnim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila, kori¹tene u njihovoj umjetnosti. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u svim kreiranim kukicama. Na njih su utjecale i èipke, romantiène haljine i bluza s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su, meðu ostalim, za ¾ene ponudili pletene ¹e¹ire s velikim kru¾nim tokovima, ukra¹enim èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta zavr¹ena je aukcija prekrasne vjenèanice stvorene za dana¹nju prigodu. Haljina je plaæena osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, mnoge su odjeæe iz najnovije kolekcije takoðer bile na aukciji. Prihodi od ove aukcije bit æe prepu¹teni na¹em siroti¹tu. Mora se naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne delikatne i dobre akcije. Njegovi vlasnici bi opetovano preporuèivali svoje proizvode na aukcijama, a kada bi transakcija bila èak i sama posjeta tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija na tr¾i¹te stiæi na vrh svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka razmi¹lja o otvaranju raèunala, u kojem bi zbirke bile vidljive osim u stacionarnim uredima.Poznata odjeæa je jedna od najte¾ih proizvoðaèa odjeæe na terenu. Predstavlja nekoliko tvornica u regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u tome prije svega mnogo najzanimljivijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svako malo ova tvrtka trenira zbirke u koaliciji s poznatim poljskim dizajnerima. Ove se zbirke bave tako punim priznanjem da su jo¹ prije otvaranja trgovine spremne ujutro u redovima u redu. Ove su zbirke na isti dan.Plodovi same tvrtke veæ dugi niz godina veliki su poticaji meðu korisnicima, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne spominje se mnogo nagrada koje je primila i koje potvrðuju da su tekstovi najvi¹e klase.

Pogledajte na¹u trgovinu: Medicinska odjeæa za jednokratnu upotrebu