Odgovornosti trgovca nakita

Odnos izmeðu dvojice mu¹karaca je umijeæe kompromisa koji uzrokuje suradnju obje strane. Dakle, treba puno govoriti jedni s drugima i ne mijenjati se u ti¹inu mnogih dana, ¹to ne donosi ni¹ta dobro u odnos pa èak i podi¾e meðusobne sumnje. Problem je problem, pa tako i na¹ svakodnevni ¾ivot. Èak se raspravljamo o trivijalnostima i trebamo neki lijek. Terapija za parove je cijeli izlaz, ¹to æe vam omoguæiti da odredite uzrok zaglavljivanja u sustavu.Na svakom sastanku s lijeènikom raspravlja se o situacijama iz bliske biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje prema partneru, bijes, razoèaranje. Detaljna analiza emocija i uzajamnog pona¹anja partnera pomoæi æe im da nauèe uzrok njihovih reakcija, ¹to uvijek vodi do emocionalnog razdvajanja dviju osoba.

Kada stvaramo kontakt s ostatkom osobe, moramo dijeliti da ona planira vlastite naèine i pona¹anja. Ponekad je moguæe da stojeæi zajedno vidimo sudar dvaju fundamentalno razlièitih svjetova, gdje isti kada smo odgojeni i ono ¹to smo podigli iz zgrade ne odgovara drugom dijelu. Zato je prikladno uskladiti naèin na koji zami¹ljamo svoje ¾ivote, ukljuèujuæi podjelu odgovornosti. Postoji dugaèak put za pamæenje o onome ¹to ne smatramo da je u formi usprkos na¹im iskrenim namjerama. Terapeuti æe nam sigurno dati priliku da nauèimo da kori¹tenje odreðenih rijeèi u kuænim razgovorima nije od pomoæi.

Reèenice koje namjeravaju izazvati partnera, vrijeðajuæi njegovu obitelj, usporedbe i odreðenja koja ga negativno utjeèu, a ne koriste ga. Ljubav ne ide iz dana u dan, ali mi èesto ne shvaæamo da problem ostaje, ali samo u pogre¹noj komunikaciji, koja je premala, tako da je ne dr¾i. Odnos je te¾ak posao, pogotovo kad mu¾ ne vidi problem koji je promjena faktor frustracije i nezadovoljstva voljene osobe. Zajednièka terapija je ogromna ideja ako zavisimo od toga da æemo dati priliku da ponovimo procvat ljubavi.