Paragon 9 download

Obveza pohranjivanja kopija potvrda bolna je za mnoge poduzetnike. Kopije treba èuvati za potrebe Poreznog ureda pet godina.

Nakon transakcije izraðuju se dvije potvrde - izvornik i njegov primjerak, koje zatim mora èuvati tvrtka koja ju je izdala. Kopije raèuna s fiskalnog pisaèa uvijek imaju oblik dugih papirnatih rolni. Takav je izlaz povezan s velikim pote¹koæama. Prije svega, to vodi stvarima u kojima poduzetnik mora pohraniti tisuæe peciva u svom prirodnom dometu. Osim toga, oni nisu potpuno izdr¾ljivi, jer mogu brzo izblijediti, kao dokaz pod utjecajem sunèevog zraèenja, pa moraju biti propisno za¹tiæeni od ¹tetnih èimbenika.

Iz sada¹njeg smisla sve vi¹e tvrtki odluèuje se za ulaganje u fiskalni obrok novitus deon e, koji u elektronskom obliku daje kopiju raèuna. Ovakav pristup jasno olak¹ava prikupljanje takvih moguænosti. Umjesto tisuæa role, jedna stranica memorije je dovoljna. Podaci se takoðer mogu kopirati u druge medije, ¹to ih takoðer ¹titi.

Elektronske kopije raèuna s fiskalnog pisaèa imaju i druge va¾ne prednosti. Prije svega, oni se smiju dosta ¹tednje. Iako kupnja pisaèa s ovom opcijom nije najmlaða cijena, ali dugoroèno æe pomoæi smanjiti tro¹kove. To je uglavnom zato ¹to je va¾no osloboditi se od kupnje role papira.

Ulaganje u posljednji tip jela svakako æe biti mnogo korisnije s gledi¹ta poduzetnika koji imaju veæu ulogu, koji svakodnevno tro¹e nekoliko desetaka ili nekoliko stotina raèuna. U ovom sluèaju, kupnja i za¹tita rola papira s kopijama potvrda je svakako te¾ak teret, koji uzrokuje nepovoljne i radne odnose vezane uz radnu uèinkovitost.

Blagajne i pisaèi s moguæno¹æu elektronskog spremanja raèuna izuzetno su neobièno rje¹enje koje treba uzeti u obzir prilikom kupnje ove vrste posuða za poslove tvrtke. Takvi jednostavni pisaèi nalaze se u mnogim trgovinama. To su alati za potrebe velikih trgovina i manjih tvrtki, jer je va¾no odabrati rje¹enje koje zadovoljava potrebe date institucije i zajedno neæe biti preskupo.