Pomoae u vodenju posla

Stvaranje na¹eg imena je jo¹ uvijek dugaèak popis du¾nosti koje treba dovr¹iti. Dobar poslovni plan i financijska pozadina nisu sve, buduæi poduzetnik mora ispuniti i mnoge formalnosti, èak iu Poreznoj upravi.

Ako namjeravamo prodavati proizvode ili pru¾ati usluge fizièkim osobama, na¹a je du¾nost oboje dobiti fiskalni iznos postnet revo. To rezultira malim trgovinama, velikim supermarketima, ali i frizerima, lijeènicima ili kozmetièkim salonima.

http://hr.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-protiv-bora/

Morate zapamtiti da je jedna kupnja blagajne posnet revo & nbsp; to je samo poèetak. Va¾an i neophodan proces je prekomjerno prijavljivanje blagajne Poreznom uredu. To se radi u tri faze.

U prvoj fazi Ured treba biti obavije¹ten o broju registarskih blagajni, kao io va¾nosti njihove percepcije (toèna adresa. Takve informacije - napisane u pisanom obliku - potrebne su ljudima da vode evidenciju. Va¾no je napomenuti da se u uspjehu dr¾anja samo jedne blagajne mo¾e izostaviti ovaj korak.

U vrijeme kada se mo¾emo baviti prijenosom tih podataka Uredu, mo¾emo se li¹iti fiskalizacije blagajne. Va¾no je da se taj proces obavlja samo u prisutnosti zaposlenika slu¾be. O èemu se radi? Izgovaranjem trenutka pripreme registracije trgovanja i pokretanja memorije ureðaja. Bez tog vremena, blagajna jednostavno ne postoji u obliku ispravnog obavljanja jednostavnog zadatka.

Treæi - zavr¹na faza raèuna na slu¾benu primjenu blagajne u naslovu riznice. Prije svega, morate ispuniti dokument iz dva dijela i rije¹iti ga u dobrom dijelu. Tek tada mo¾emo legalno registrirati promet.

Popunjavanje svakog poteza i obrasca je neka vrsta novca, ali morate povremeno provjeravati blagajnu. Du¾nost rukovoditelja je tehnièki pregled ureðaja, ne rjeðe od svake dvije godine. Mnoge blagajne - automatski - obavje¹tavaju i podsjeæaju poduzetnika o datumu sljedeæeg pregleda, sve dok posljednji naziv usluge trenutno ne unese naljepnicu na posudu. Takvi podsjetnici - suprotno nastupima - vrlo su dobri. Izraz je lako zaboraviti. To pak mo¾e imati ozbiljne financijske posljedice. Zajedno s na¹im zakonom, ka¹njenje u provedbi obveznog tehnièkog pregleda je financijski prekr¹aj, za koji smo novèano ka¾njeni.

S obzirom na gore navedene aspekte, vrijedi poku¹ati ako kupite blagajnu, ili tvrtka takoðer pru¾a sveobuhvatnu uslugu.