Prijevod bijelih podlaska dokumenata

SpartanolSpartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

21. stoljeæe je lo¹ razvoj potra¾nje za drugim vrstama prijevoda. U isto vrijeme, on neæe biti ravnodu¹an na trenutnu ulogu softverskih lokacija. ©to se podudara s tim konceptom?

Niz akcija prilagoðavanja odreðenog proizvoda potrebama na¹eg tr¾i¹ta, koje ukljuèuju prevoðenje softvera, a zatim vje¹to prevoðenje softverskih poruka i dokumentacije na odreðeni jezik, kao i njegovo prilagoðavanje zadnjem jeziku. Povezuje se s takvim mislima kao ¹to je odabir formata datuma ili vrsta sortiranja slova u abecedi.Lokalizacija profesionalnog softvera zahtijeva sudjelovanje prevoditelja specijaliziranih za IT terminologiju te programera i in¾enjera. Jeziène kompetencije idu zajedno s uèenjem i znanjem vezanim uz ERP, SCM, CRM sustave, programe koji podr¾avaju planiranje i izradu bankarskog softvera. Pouzdana lokacija je napravljena na spektru moguænosti da se softver doðe na inozemno tr¾i¹te, i vjerojatno æe se znaèajno prevesti u puni uspjeh tvrtke.Uvoðenje proizvoda na globalna tr¾i¹ta stvara se internacionalizacijom proizvoda. Kako se onda razlikuje od mjesta?Internacionalizacija je jednostavno prilagoðavanje proizvoda uvjetima potencijalnih kupaca bez uzimanja u obzir razlièitih lokalnih specifiènosti, kada je lokacija uglavnom povezana s posljednjom, kako bi se zadovoljile potrebe pojedinih tr¾i¹ta, to je povezano sa specifiènim potrebama odreðenog lokaliteta. Zbog toga se lokacija obavlja pojedinaèno za svako tr¾i¹te, a internacionalizacija jednom za odreðeni proizvod. Meðutim, oba se procesa meðusobno nadopunjuju i uz velike planove za globalna tr¾i¹ta - vrijedi razmi¹ljati o primjeni oba.Postoje ovisnosti izmeðu polo¾aja i internacionalizacije koje treba uzeti u obzir kada se ti procesi zadovolje. Prije poèetka lokacije, internacionalizacija bi trebala prestati. Vrijedi ga imati jer dobro izraðena internacionalizacija znaèajno smanjuje vrijeme potrebno za proces lociranja, èime se produ¾uje razdoblje koje je va¾no potro¹iti i na kori¹tenje proizvoda. Osim toga, dobro uèinjena internacionalizacija povezana je sa sigurno¹æu uvoðenja robe na ciljana tr¾i¹ta, bez rizika obrade softvera nakon zavr¹etka faze lokacije.Pouzdana lokalizacija softvera mo¾e ¾ivjeti sredstva za poslovni uspjeh.