Prijevod stranica na operi

Medicina je misao koja se razvila u cijelom svijetu. Zato se èesto susreæu i sa medicinskim prijevodima profesionalnih prevoditeljskih agencija. Kao ¹to ime sugerira, oni rade s mislima vezanim uz medicinu. I da su te stvari toliko razlièite, pa su i medicinski prijevodi iznimno razgranata kategorija prijevoda.

Koji su prijevodi?Mnogi od njih se tièu kartona pacijenata koji se lijeèe u ostatku zemlje. Tada se prevedu svi dijagnostièki podaci, testovi koji se provode zajedno s ciljevima ili preporuke za pacijenta, koje operacija treba nastaviti u domovini pod nadzorom domorodaèkih lijeènika. Druga kategorija medicinskih dokumenata, èesto prevedena, dokumenti su razlièitih vrsta znanstvenih istra¾ivanja. Medicina, kao misao, ne mo¾e se baviti proizvodima istra¾ivanja podruèja koje ih preuzima. Sva se istra¾ivanja provode kako bi se uèinkovitije lijeèile ili sprijeèile razne bolesti i bolesti u bilo kojem svijetu. Rezultati istra¾ivanja moraju se prikazati tako da cijeli svijet mo¾e preuzeti. I ako je tako, potrebno ih je profesionalno prevesti. Ove vrste certifikata nadopunjuju se tekstovima za medicinske konferencije. Obièno ne mo¾ete raèunati na simultanog prevoditelja. Èak i ako je moguæe, sudionici konferencije ¾eljeli bi imati pristup cjelokupnom sadr¾aju govora.

I tko im slu¾i? Kao ¹to mo¾ete pretpostaviti, prijevode ovog modela trebaju napraviti ne samo dobri lingvisti, veæ i ljudi s dobro uspostavljenim medicinskim znanjem. Posljednji lijeènici ne moraju ¾ivjeti, jer mo¾da postoje ¾ene koje dokazuju zvanje medicinske sestre ili bolnièara. Va¾no je da te ¾ene definitivno poznaju medicinski vokabular i znaju kako napraviti prijevod, istodobno zadr¾avajuæi svoju punu vrijednost. Iznimno je va¾no da u sluèaju tekstova iz odreðenog rada lijeènik specijalista odreðene grane èak napravi korekciju ili bude specijalist. Vjernost prijevoda ovdje je presudna.