Raeun i blagajnu

Obièno je u dru¹tvu oèito da zakon nameæe neke ciljeve dru¹tvu. Meðu njima je i piæe koje vodi evidenciju putem blagajne. Ova odredba se odnosi na svakog vlasnika trgovine ili tvrtke koja na¹e usluge predstavlja vanjskim osobama i obavlja trgovinu s pojedincima, ali postoje neki elementi iz tog naèela. Naime, ako u plaæanju ne koristimo materijalni novac kao sredstvo plaæanja, onda mo¾emo oèekivati da æemo se povuæi iz obveze registracije.

Postoje i mnoge druge okolnosti koje nam poma¾u postiæi malo vi¹e slobode od propisa oko nas. Prvi od njih je promet s kojim se na¹a tvrtka susreæe. Ako robna marka ne donosi dovoljno visoku dobit, onda se za odreðeno razdoblje oslobaða od snimanja. Iako joj pravila ne ka¾u ni u kojem dijelu. On pi¹e kljuène olak¹ice za investitore, ali postoje neke udice. Pa, postupak preraèunavanja da li porezni obveznik zaraðuje za takvu fotografiju je prilièno kompliciran.Ostali oblici u kojima se porezni obveznik koji posjeduje tvrtku ne prijavljuje za evidenciju kada koriste registarske blagajne pojavljuju se u prilièno èudnim situacijama. Va¾no sa strane vjerojatno je poèetak prodaje nakon prvih trideset prvog prosinca, dvije tisuæe i èetrnaeste godine. Naravno, sada postoji daleka pro¹lost, tako da ima sve nas. Stoga, kada je va¾no pogoditi, postoji vrlo malo olak¹anje.Ako poènemo prodavati prije Nove godine pro¹le godine, au sada¹njosti i dalje prodajemo na situaciju pojedinaca, to je na¹a vrsta olak¹anja koja æe imati posebnu vrstu olak¹anja. Takav proizvod mo¾emo prodati jednom zauvijek bez registracije. Takva privilegija, unatoè nekim oèekivanjima, mo¾e ¾ivjeti vrlo profitabilno. Voðenje evidencije o prodaji takoðer je veliko za kupce koji na temelju dokaza koji je potvrda s fiskalnog pisaèa mogu posredovati prava potro¹aèa pri izradi pritu¾bi ili jamstva.