Raeunovodstvene usluge za stambene zajednice u var avi

Softver enova Trade Book omoguæit æe sveobuhvatne fizièke i raèunovodstvene usluge poduzeæa u podruèju registracije dokumenata, knji¾enja tih pisama i izvr¹enja deklaracija te tekuæih i periodiènih izvje¹æa.

Va¾an posao za enovski modul: komercijalni blagajnik je: knjigovodstveni dnevnik, PDV registar kupoprodaje, dokumentacija - KP, KW, Lp, ZSO.Program ima èitav niz dokumenata koji se odnose na nagodbe s klijentima kao ¹to su: kamatne stope za zaka¹njelo plaæanje, podsjetnik na plaæanje, potvrda stanja, transferi, èak i elektronski. Softver enova pripremili su struènjaci.

Black Mask

informacijeNa temelju dokumenata i uredbi koje se provode u programu automatski se kreiraju i ispisuju informacije o prihodima i deklaraciji PDV-a. Sustav definiranih filtera omoguæuje velike ponude na razini stvaranja fotografija i primanja znanja karakteristiènih za korisnika tijekom odreðenog razdoblja obraèunske godine. Raèunovodstvo na naèin enova pokazuje novu generaciju softvera za ukupno raèunovodstveno napredovanje u skupini Windowsa. Zahvaljujuæi kori¹tenim rje¹enjima, program je iznimno osjetljiv - otuda i moguænost neovisne obrade i prilagodbe programskih parametara va¹im potrebama.

funkcijeOsim znaèajki koje se temelje na svim raèunovodstvenim naèelima, program ima veliki raspon funkcija koje su povezane s automatizacijom bilje¾enja svih dokumenata, dokumentacijom dokumenata koji se ponavljaju ili poslovanjem. Program je razvijen uz navoðenje tvrtki koje vode raèune na temelju sustava raèuna. Postavljanje sustava osigurava da postoji otvoren za prijedloge drugih operatora. Napravljen je sa sadr¾ajem o raèunovoðama koji ¾ele koristiti ergonomske IT alate koji ih tretiraju kako bi olak¹ali njihov svakodnevni rad, zatvarajuæi mjesec ili financijsku godinu.

Evidencija dokumenataTim se priprema za snimanje svih vrsta dokumenata koji podlije¾u objavljivanju na raèunu. Evidencija o dokumentima ukljuèuje i raèune s PDV-om, kao i pojedinaène dokumente kao ¹to su: tro¹kovi, obraèun plaæa, amortizacija, vanjsko usvajanje, itd. Nakon implementacije dokumenata, oni mogu samostalno ¾ivjeti postavljeni na uslugu.