Razvoj informatike posljednjih godina

Nitko ne sumnja da æemo provesti u fazi intenzivnog razvoja raèunalnih znanosti. Sve veæa skupina njezina postojanja ovisi o raèunalima i softveru. Na¾alost, to je kad se èini da je u ranoj fazi oka, ne¹to lo¹e. Zahvaljujuæi ovisnosti o programerima, moramo poveæati uèinkovitost na¹eg poslovanja i stvoriti druge domove za zapo¹ljavanje. Neki od nas su podcijenili ulogu koju IT igra u oblikovanju bogate zajednice.

Veæ neko vrijeme ERP je viðen sve èe¹æe, mnogi od mene su koristili to razdoblje, ali nisu mogli rije¹iti ono ¹to je ispod. Èesto se pojavljivao na radiju i televiziji. Jednog dana odluèio sam saznati ¹to je ERP u prirodi. U ovom èlanku æu sa¾eti ono ¹to sam nauèio.ERP je projekt iz Enterprise Resource Planning. To je ono ¹to "dr¾i sredstva poduzeæa". Trenutno se preklapaju IT sustavi aplikacija koji omoguæuju meðusobnu integraciju svih procesa koji imaju pozicije na drugim razinama tvrtke. Sustav erp omoguæuje optimiziranje rada u mnogim aspektima poslovanja tvrtke koja koristi takav softver. To se, izmeðu ostalog, odvija u prostorima kao ¹to su upravljanje ljudskim resursima, financijama ili logistikom ili proizvodnjom. Ovaj softver zahvaljujuæi strukturi koja se temelji na modulima i vi¹ezadaænosti uvodi se u sve veæi sadr¾aj tvrtki. To stvara ¹iroko pobolj¹anje cjelokupnog rada i pobolj¹anje ukupnog postojanja tvrtke. Zahvaljujuæi tome postoje i zarade pojedinih zaposlenika. Naravno, najvi¹e koristi ima i rukovodstvo tvrtke, no situacija ljudi koji zaraðuju na ni¾im razinama tvrtke takoðer se znaèajno poveæava.Pogledajmo sada kratak pregled industrija u kojima se postavljaju ERP sustavi. Ovdje mo¾ete navesti mlijeènu industriju, èeliène uslu¾ne centre, trgovinu, financijsko savjetovanje, industriju vezanu uz uzgoj biljaka i razne mase. Posebno je korisno koristiti navedeni softver u udaljenim znanstvenim i istra¾ivaèkim institucijama, koji se prenosi u ¹irokom rasponu na uèinkovitost istra¾ivanja.