Sigurnosna pravila u vrtiaeu

Sve veæe pitanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu je atex usisavanje pra¹ine, ATEX (ATmosphere EXplosible. za eksplozije.

Trenutno, svi ureðaji napravljeni na temelju Europske unije trebali bi biti opasni u suradnji s naèelom ATEX. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi i, ¹tovi¹e, kori¹tenu konstrukciju. Ureðaji koji provode ovu oznaku oznaèeni su CE oznakom. Proizvoðaè je odgovoran za razvrstavanje rizika i dodavanje oznaka za odreðeni proizvod. Sakupljaèi pra¹ine su ureðaji ¹iroko uvedeni u industriji. Uglavnom se koriste za skupljanje èestica fine pra¹ine. Izmeðu ostalog, koriste se u obradi metala za bru¹enje, doradu odljevaka, bru¹enje, poliranje. Koriste se sakupljaèi pra¹ine i za obradu drva, toènije za usisavanje pra¹ine i rukovanje rasutim materijalima, uglavnom kemijskim prahom. Postoji èitav postupak ocjenjivanja sukladnosti proizvoda u sustavu eksplozivne sigurnosti. Èesto takvu procjenu provodi neovisno prijavljeno tijelo. U sezoni takvog ocjenjivanja sukladnosti izraðuje se cjelokupna tehnièka dokumentacija koja sadr¾i popis dokumenata izmeðu popisa direktiva kojima je ispravan ureðaj, a koji je uzet u obzir pri izradi ureðaja. Dokumentacija treba sadr¾avati vi¹e od dodatnih podataka: èvrstoæu i kvalitetu ureðaja, maksimalnu povr¹insku temperaturu ureðaja, primjenu za¹tite od eksplozije. ATEX bi trebao biti odabran u skladu s uvjetima pojedinog ureda i doæi do opsega svojih uèinkovitih, logistièkih i ljudskih resursa. Tro¹ak upotrebe ATEX direktive relativno je jednostavan u usporedbi s prijetnjama izazvanim eksplozijama.