Sigurnost vozaea

Zdravlje i dobrobit, a osim toga, ljudski uèinak ovisi u kratkom roku o medijima i okru¾enju u kojem postoji slobodna klima i zaraðuje. Stoga je va¾an èimbenik da oblik i higijena udahnutog zraka u radnim prostorijama odgovaraju zadanim propisima i kolièinama. Razvoj razlièitih industrija pridonosi èinjenici da zahtjevi koji su povezani s okoli¹em, sigurno¹æu i zdravljem na radnom mjestu takoðer rastu. Ti faktori izgledaju kao da je potra¾nja za "prirodnim zrakom" sada, kao i za izglede, u prvom planu.

Kako bi se osigurala uèinkovita ventilacija radnih mjesta u fazi odabira odgovarajuæeg ureðaja, potrebno je provesti odgovarajuæe analize, izraèune i dizajn kako bi se obavio odgovarajuæi ventilacijski sustav. Dizajn sustava za odsisavanje pra¹ine je & nbsp; projektiranje sustava za uklanjanje pra¹ine za odreðenu tvrtku. Najva¾nije vrijeme projektnih radova je odreðivanje specifiène brzine zraka u polju na kojem se nalaze zagaðivaèi, tako da se osigura adekvatno uno¹enje èestica pra¹ine ili plina na izvor zagaðenja. Najva¾nije je osigurati dovoljnu dozu izmjene zraka u zgradi u skladu sa sanitarnim zahtjevima. Jo¹ jedan veliki problem kod mnogih projektanata je odrediti brzinu zraka u cjevovodima tako da ne prihvaæam zagaðenje u ventilacijskim kanalima i, s druge strane, minimaliziram buku i otpor protoka. Koja je istaknuta ideja uvjeta koji vladaju u uredu tijekom rada sustava. Dobro odabrane komponente sustava bez prevelikog poveæanja mogu i mogu smanjiti operativne tro¹kove. Sve ustanove i sustavi filtracije i ventilacije planirani su prema toèno odreðenim kolièinama, od teoretskih osnova i sanitarnih uvjeta, do specijalistièkog iskustva. Bilo koji zadatak potro¹aèa & nbsp; treba tretirati pojedinaèno. Tvrtke se razvijaju i imaju nekoliko koncepata za moguænost otpu¹tanja poslova, od dobrih do organskih.