Simboli uzastopnog tumaeenja

Simultano prevoðenje je ogroman naèin prevoðenja, koji radi u zvuèno izoliranoj prostoriji, a osoba zainteresirana za prevoðenje treba pripremiti posebno pripremljene slu¹alice za posljednji smjer i odabrati program kojem je posveæen jezik slu¹atelja. ¹to dokazuje da æe prevoditelj koji izlazi na zvuèno izoliranom mjestu slu¹ati govor govornika, a zatim, u isto vrijeme, napraviti prijevod. Postoji i vrsta prijevoda, od kojih se neki smatraju varijantom simultanog prijevoda, ¹to se naziva konsekutivno tumaèenje. Prevoditelj koji u¾iva u ovoj metodi prijevoda bira krug govornika (obièno na dobroj strani, pravi bilje¹ke iz svog govora i zatim prevodi cijeli govor. Simultano prevoðenje na televiziji vrlo je slièno simultanom prevoðenju u¾ivo. Oni su potpuno isti u zvuèno izoliranoj prostoriji, od strane kvalificiranih prevoditelja koji su sposobni prevesti izgovorene rijeèi u red na èist i pouzdan naèin, plus oni su ljudi koji su odluèni da se boje i imaju kontrolu nad svojim emocijama.

Ovaj stil prijevoda, meðutim, razlikuje nekoliko pitanja. Prije svega, ljudi koji utjeèu na potrebe televizije moraju koristiti glas koji cijeni mikrofon. Kao ¹to znate, mikrofon iskrivljuje glas, a osoba koja obavlja prijevode za televiziju mora biti toliko besprijekorna dikcija i ton glasa, koji neæe biti izoblièen karikaturalnim mikrofonom. Ono ¹to je visoko, simultano prevoðenje uvijek se obavlja iz zvuèno izoliranih soba. Uz prijevode prikazane na televiziji, mo¾e se pojaviti tema, da se izraz ne koristi za postavljanje zvuèno izolirane kabine. Dodatni ¹um ne samo da iskrivljuje rijeèi govornika, nego i odvlaèi pa¾nju, ¹to je moguæi element koji je osjeæaj stresa i ometanje misli na koje treba razviti i imunizirati. U zakljuèku, ponekad se simultano simultano prevoðenje ne razlikuje od prijevoda na televiziji. Iako to ne mijenja èinjenicu da æe osoba koja radi na simultanom prevoðenju na televiziji raditi u ko¾i simultanog prevoditelja, dok u suprotnom sluèaju mogu nastati problemi.