Test trudnoaee 7 dana nakon osjemenjivanja

®ene koje tra¾e dijete i trudnice, osim testa trudnoæe, poku¹avaju otkriti u sebi simptome koji æe potvrditi ili iskljuèiti strahove (ili nadu da ih pokriju. Meðutim, koji su ovi simptomi? Kako ih mo¾ete pronaæi? Va¾an i dodatno najvidljiviji simptom koji je odabrao je doista nedostatak razdoblja. Ne namjerava, meðutim, za¹to se nagla¹avaju zalihe - ka¹njenja u menstruaciji, èak i vi¹ednevna, mogu se napraviti s mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi stres i nedostatak. S druge strane, redovita menstruacija ne sprjeèava ulazak u trudnoæu. Moguæe je da trudnice i menstruaciju do tri mjeseca nakon oplodnje. Pretpostavimo, meðutim, da poku¹avamo za potomstvo, nema razine, onda postoji test trudnoæe koji radosno ukazuje na dvije crtice. Koliko?

Postoje situacije u kojima su buduæe mame znakovi trudnoæe koja je trenutno u glavnom tjednu oplodnje. Meðutim, obièno su nakon mjesec dana. Najva¾nije intenziviranje dogaða se na kraju prve èetvrtine, ili oko 10. tjedna, a nestaju na stranicama 20. Evo popisa simptoma koje mo¾ete (ali ne trebate! Oèekujte u ranim tjednima trudnoæe:

Topla i bolna dojka. U tijelu trudnice poduzima mnogo hormonskih promjena, koje su na planu buduæe pripreme, a ne samo specifièno no¹enje djeteta u razvoju ovih 9 mjeseci, veæ i buduæeg odgoja. Zbog toga, zbog pobolj¹anja mlijeènih ¾lijezda, dojke mogu postati veæe, a bradavice su¹e i jednostavnije.Muènina i povraæanje. To je najèe¹æi simptom trudnoæe. Mnogo zadirkuju pore u ranim jutarnjim satima, a mogu trajati i nekoliko sati. Obièno se ¾ene ¾ale na prvu trudnoæu (a postoje i odstupanja od kolièine - moj je bratiæ bio savr¹eno savr¹en i nije se osjeæao muèno. Lijeènici nisu 100 posto sigurni, ¹to daje simptom jutarnje muènine. Meðutim, primijetili su da je njihovo ubrzanje mnogo veæe meðu ¾enama koje su u stalnom strahu i stresu.Promjena apetita. Naravno, nitko nije strani takvim simptomima kao ¹to su poveæan apetit ili potpuna promjena okusa. Èinjenica da smo trudni u stanu jesti sve ¹to le¾i na na¹oj sposobnosti za hladnjak i èinjenicu da se odjednom vrlo dobro plaæa mje¹avina haringe s ukiseljenim krastavcima i Nutella je hormonska promjena u va¹em tijelu.

Kada sam uvijek oznaèavao ranije dijelove unosa, svi znakovi trudnoæe mogu ili ne moraju biti. Vi¹e se ne ka¾e da æe se svi opisani simptomi pojaviti. Postoje ljudi koji imaju mnogo neugodnosti vezanih uz ranu trudnoæu, ali daju (a onda vrlo èesto sluèajeve kada je trudnoæa praktièno savr¹ena. Zato nemojte gledati filmove i TV serije koji nas upozoravaju da gnojidba znaèi stalno povraæanje, promjene karaktera i nesvjestice od prvog dana oplodnje. Svaka ¾ena do¾ivljava blagoslovljeno stanje na posve nov, individualan naèin.