Vje be gastronomske tehnologije

ATEX direktiva, koja se naziva i Direktiva o novom pona¹anju, dokument je èija je glavna svrha pribli¾avanje zakona dr¾ava èlanica Europske unije velièinom za¹titnih sustava i ureðaja koji se usvajaju u podruèjima izlo¾enim eksplozijama metana ili ugljena pra¹ina.

Ove informacije prvenstveno definiraju osnovne sigurnosne zahtjeve, ¹iroka podruèja proizvoda kao i metode dokazivanja suradnje s uobièajenim sigurnosnim zahtjevima.Kvalitetne aktivnosti u naèelu imaju europski standardi koji detaljno opisuju tehnièke naèine dokazivanja usklaðenosti sa zahtjevima za sigurnost. Zajedno s naèelom da je proizvod sinonim za naèelo, smatra se da je u skladu s glavnim sigurnosnim zahtjevima.Uobièajeni atex zahtjevi za opremu i za¹titne metode navedeni u potencijalno eksplozivnim podruèjima izdvojeni su u Dodatku II Direktive. Govor je o opæim zahtjevima, odabiru materijala, planiranju i izgradnji, potencijalnim izvorima paljenja, prijetnjama od vanjskih djelovanja, zahtjevima za sigurnosnim ureðajima i integraciji zahtjeva za osiguranje sigurnosti sustava.Prema preporukama, proizvoðaè mora razmisliti o sprjeèavanju stvaranja eksplozivne atmosfere kroz posuðe i za¹titne stilove, sprjeèavajuæi paljenje eksplozivne atmosfere, ogranièavanje ili ogranièavanje eksplozije.Jela i za¹titne metode trebaju biti projektirane tako da se sprijeèi moguænost eksplozije. Pobjednici trebaju biti tehnièko znanje dizajnirano znano¹æu. Strana i dijelovi ureðaja moraju takoðer raditi stabilno i zajedno s uputama proizvoðaèa.Sva oprema, za¹titni sustav i ureðaji trebaju biti oznaèeni CE oznakom.Materijali koji se koriste za mre¾u ureðaja ili za¹titnih sustava ne smiju biti zapaljivi. Ne smije biti nikakvih reakcija izmeðu njih i atmosfere koja bi mogla privuæi potencijalnu eksploziju.Ureðaji i za¹titni sustavi ne mogu uzrokovati ozljede ili nove ozljede. Oni moraju osigurati da rezultat njihove izvedbe neæe biti stvoren za visoke temperature i zraèenje. Oni ne mogu raditi elektriène opasnosti i ne mogu stvoriti opasne situacije.