Vodio rasvjetu kod kuaee

LED rasvjeta za nu¾du u javnim kuæama, shvaæena kao dio sustava za¹tite od po¾ara, mora udovoljavati nizu zahtjeva, èiji je sadr¾aj pokriven kako u propisima, tako iu kolièinama koje se odnose na ga¹enje po¾ara i rasvjetu. Ta pravila definiraju specifiène parametre ureðaja i opreme i osiguravaju pitanja vezana za polo¾aj znakova za bijeg, koji bi trebali biti planirani u ispravno pripremljenoj instalaciji za rasvjetu, a na¾alost, èak i in¾enjeri zapisuju gre¹ke u posljednjoj tvari i meðu najèe¹æim pogre¹kama pri projektiranju sustava rasvjete. LED za sluèaj nu¾de mo¾e se zamijeniti:

nema izraèuna oèekivanog intenziteta rasvjete u sluèaju nu¾de,nepotrebno kori¹tenje koeficijenata refleksije za izraèune na zidovima, podovima ili stropovima,nedostatak razmatranja uèinkovitosti svjetiljki u akumulatorskom djelovanju, osobito uèinkovitost svjetiljki s pretvaraèima,neuspjeh u instalaciji nu¾ne rasvjete iza tih izlaza za sluèaj opasnosti, takoðer u posebnim podruèjima, te protupo¾arnom i medicinskom opremom dobrog intenziteta,postavljanje svjetiljki sa znakovima evakuacije u okru¾enjima koja su nevidljiva ili zaklonjena ogla¹avanjem ili graðevinskim elementima odreðene zgrade,odabir ureðaja koji ne ispunjavaju potrebna pravila ili nisu prikladni za obradu u znaèajnim uvjetima (npr. oni koji ne prikazuju parametre punjenja ili rje¹enja za baterije i koriste svjetiljke s izmjenjivaèima na temperaturi ispod pet stanja na granici Celzijusa,neispunjavanje zahtjeva da bi prekid napajanja u poddistributoru aktivirao rasvjetu u takvom sustavu da ne bi dovela do potpunog pra¾njenja baterije,nema kori¹tenja dinamièkog LED rasvjeta u okolinama u kojima se evakuacija mo¾e predstaviti slo¾enijim,nedostatak razmatranja kori¹tenja odreðenog objekta i uvjeta evakuacije za planirani koncept rasvjete u sluèaju nu¾de (npr. evakuacija bolnice na vi¹e razina bit æe sporija od evakuacije postrojenja na razini jednog supermarketa.

Neuspjeh u pobolj¹anju dizajna i prilagodbe sustava rasvjete u sluèaju opasnosti va¾eæim propisima mo¾e rezultirati tragiènim posljedicama ne samo za izvoðaèa projekta, veæ prije svega za potencijalne ¾rtve u sluèaju stvarne prijetnje. Uostalom, LED nu¾na rasvjeta s desne strane slu¾i za olak¹avanje evakuacije, tako da ne smijete podcjenjivati nijanse, jer one mogu utjecati na uèinkovitost operacije spa¹avanja. Namjenski sustav ruta za evakuaciju i dinamièki sustav rasvjete omoguæuju fleksibilno prilagoðavanje uvjeta evakuacije postojeæoj po¾arnoj situaciji na ulici za evakuaciju (npr. Smokest ili po¾ar na stubi¹tu. Zahvaljujuæi navedenim rje¹enjima, neizravno je odabrati uvjete za evakuaciju i nu¾nu rasvjetu za rad kori¹tenja odreðenog objekta.