Vrste blagajne

Sigurno je da se mnogi poduzetnici bore s problemom ovog sadr¾aja: koju fiskalnu blagajnu treba izabrati i na ¹to treba obratiti pozornost kada kupujemo ovaj ureðaj? Razmislimo o toj dilemi.

Pa, na poèetku bismo trebali shvatiti da se cijena blagajne kreæe od 900 PLN do èak 4000 PLN. Kolièina novca je stvarna i odreðuje na¹e moguænosti vezane uz kupnju odreðenog ureðaja. Èinjenica je da skuplje kase - moglo bi se reæi iz ¹ire police - definitivno imaju dobar posao i dodatne moguænosti. Na primjer, oni osiguravaju kodiranje veæe kolièine robe. Takoðer bi trebao reæi da su obièno kompatibilni s va¾nijom kolièinom dodatne opreme ili tzv periferne.

Meðutim, ne plaæate uvijek ulagati u veliku svotu - ili u ono ¹to iznosi - iznos novca. Meðutim, na kraju neæemo nu¾no imati specijaliziranu i iznimno tehnièki naprednu blagajnu. Naravno, u pojedinim dijelovima takav je iznos obavezan, ali uz jamstvo ne postoji, i tako da je u bilo kojem podruèju, top-polica blagajna obavezna. Nemojmo odustati od nepotrebnih tro¹kova, jer je sigurno da nam ne treba komplicirana blagajna.

Vjerojatno je to va¾na industrija u zemlji u kojoj poslujemo. Va¾no je i velièina tvrtke, koja se bez sumnje prevodi u kolièinu pru¾enih usluga ili robe. Upravo iz sada¹njosti on ¾eli koju valutu æe biti dobar izbor za nas.

Drugi va¾an aspekt pri kupnji blagajnika je njegova kasnija usluga. Vrijedi otkriti ¹to mo¾emo dodati u sluèaju kvara ureðaja. Koji su tro¹kovi moguæih popravaka? To je takoðer i jamstvo - njegovo razdoblje postojanja i specifièni uvjeti.

Treba spomenuti i sljedeæi va¾an kriterij za odabir idealne (prema individualnim potrebama blagajne. Prije (ovaj zakon osigurava jednostavnost kori¹tenja i opæu funkcionalnost blagajne. Kolièina prostora koju kaseta jo¹ uvijek nema nije bitna. Svakako mo¾emo provjeriti da za mnogo ljudi koji kupuju kupon ¾ele na posljednjem, da ne gubi vrijeme na satove èitanja kompliciranih i vi¹estrukih uputa, da napokon poku¹a ionako misliti danima ¹to odreðeni gumb daje.