Zakon o profesiji sudskog tumaea 2015

Obièno, kori¹tenjem pojma interpretacije, patimo od simultanog prevoðenja, tj. Stvorenog u posebnoj zvuèno izoliranoj kabini, ili konsekutivnom prijevodu, koji ima prijevod teksta osobe koja se smatra pored tumaèa. Mnoge ¾ene, meðutim, spoznaju avanturu od pro¹losti, da postoje i druge, vrlo originalne vrste prijevoda. Posljednji su, izmeðu ostalog, tzv. ©apat, veza ili prijevod i vidik. Koje su vrste prijevoda koje sam uveo? ©aputano prevoðenje, tj. ¹apat je tada jedinstvena vrsta prijevoda, koja se sastoji u ¹aputanju kazne klijentu nakon dono¹enja rijeèi koje je predlo¾io govornik. Rijeè je o va¾noj vrsti prijevoda, koja je vrlo brzo naru¹ena èitavom vrstom dodatnih zvukova, zbog èega se mo¾e ciljati samo u malom broju ljudi. Obièno se ispunjava na mjestu gdje samo ¾ena dolazi na dolazak i ne razumije jezik koji slu¾i. Ova vrsta odluènosti, meðutim, vrlo je podcijenjena od strane prevoditelja, jer ona ne zahtijeva samo koncentraciju i podjelu pa¾nje bez presedana. Za tumaèa, ¹aputanje rijeè po rijeè klijentu, govornik se mo¾e utopiti.Povezanost je velika vrsta konsekutivnog tumaèenja, koje raèuna na osposobljavanje izjava nakon izricanja kazne. Stavlja se na pozicije, kada utjecaj nije nada za pripremu informacija iz govora govornika, ili kada je toèan prijevod izraza vrlo va¾an. Tipièno, ovaj model prevoðenja uzima se tijekom prevoðenja dijelova konstrukcije stroja. Veza se takoðer smatra dru¹tvenim prijevodom. Prijevod vidik je kombinacija pisanog i govornog prijevoda. Raèunao je na prijevod teksta stvorenog za govor, ali te¹koæa je u tome ¹to prije ne prima tekst, pa mora gledati cijelo jelo odjednom i kad ga jako i strogo prevodi. Ovaj model prijevoda najèe¹æe se koristi na sudovima i nije èudo da su oni dio ispita pod prisegom.