Zdravstvena prevencija starijih osoba

ATEX je pravna èinjenica Europske unije koja regulira zahtjeve povjerenja i zdravstvene prevencije, koje moraju ispuniti svi proizvodi koji se primjenjuju u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Najnovija direktiva, koja slijedi rad na objedinjavanju postojeæih ATEX standarda 2014/34 / EU, zapoèet æe s radom od 20. travnja 2016., a cijeli èlanak zahtijeva sljedeæe oznake:

Black MaskBlack Mask Najučinkovitiji način čišćenja kože na licu, odmah radi

1. CE oznaka, 2. identifikacijski broj jedinice koja je izdala certifikat, 3. Simbol za¹tite od eksplozije, 4. skupina eksplozije, 5. kategorija opreme, 6. tip za¹tite od eksplozije, 7. podskupina eksplozije, 8. klasa temperature.Svi ureðaji ¾ele biti izgraðeni tako da ne predstavljaju prijetnju tijekom stvari. Izdavanje certifikata od strane ovla¹tenih tvrtki (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centar za testiranje certifikata i certifikaciju doo Gliwice koristi se s naknadnim postupcima: 1. EZ pregled tipa - uzima u obzir potvrdu plana da jelo zadovoljava stroge zahtjeve 2. osiguranje kvalitete proizvodnje - postupak odobravanja sustava kvalitete, omoguæujuæi oznaèavanje proizvoda oznakom CE i izdavanje izjave o sukladnosti, 3. provjera proizvoda - postupak ispitivanja i ispitivanja svakog rezultata proizvedenog u planu za utvrðivanje suglasnosti s informacijama, 4. osiguranje kvalitete proizvoda - odreðivanje postupka primijenjeni sustav kvalitete, ukljuèujuæi zavr¹nu inspekciju i ispitivanje proizvoda, 5. usklaðenost s èovjekom - postupak za provoðenje odgovarajuæih testiranja svake proizvedene kopije od strane proizvoðaèa, kako bi se omoguæila suradnja s èovjekom opisanim u certifikatu o EZ ispitivanju tipa i naèelno oèekivanim podacima, 6. interna kontrola proizvodnja - postupak pripremu tehnièke dokumentacije opreme, dokumente treba èuvati 10 godina od zadnje proizvedene kopije, 7. dostavljanje tehnièke dokumentacije prijavljenom tijelu kao trgovini, dokumentacija treba sadr¾avati opæi opis, dizajn, crte¾e, dijagrame, opise, popis standarda, rezultate ispitivanja i izraèune , izjava o sukladnosti, 8. provjera proizvodnje jedinice.